Living Story นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy และ Copyright Policy

 
 

Privacy Policy

นโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท เอสบีดีไซนด์สแควร์ จำกัด ได้แก่ เว็บไซต์ www.sbdesignsquare.com โซเชียลมีเดีย (Social Media) และช่องทางอื่นๆ

 

ข้อ 1: การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

SB Design Square ต้องการให้ข้อมูลและบริการของเราเป็นที่ชื่นชอบและตรงกับความต้องการของท่าน จึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนเมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกของเรา อาทิ

– ชื่อและนามสกุล

– วันเดือนปีเกิด

– เพศ

– ที่อยู่

– เบอร์โทรศัพท์

– อีเมล

– เนื้อหาที่คุณสนใจ

– ประวัติกการสั่งซื้อสินค้า

 

รวมถึงข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เท่าที่จําเป็น โดยข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด

 

การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะทําให้เราสามารถทราบความต้องการของท่าน ความแตกต่างของสินค้าและบริการที่ท่านจะได้รับออกจากผู้ใช้บริการรายอื่นๆ และหากท่านให้ข้อมูลกับเรามากเท่าใด เราก็สามารถให้บริการได้ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

 

นอกจากขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกแล้ว เราอาจสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติมจากท่าน เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรม หรือบริการที่เราหรือพันธมิตรทางธุรกิจจัดขึ้น โดยท่านอาจต้องระบุ ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น สินค้าที่ชื่นชอบ ความสนใจ พฤติกรรม ฯลฯ การแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจะทําให้ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า หรือใช้บริการต่างๆได้มากขึ้นและไม่พลาดโอกาสพิเศษสําหรับสมาชิก

 

ข้อ 2: จุดประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูล

วัตถุประสงค์เบื้องต้นของ SB Design Square  ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ เพื่อให้ผู้ใช้บริการแต่ละรายของเราได้รับ สินค้า และบริการที่ดีจากเราอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ท่านตกลงและยินยอมให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการติดต่อ หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน ไปยังบริษัทในเครือของเราหรือพันธมิตรในทางธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทําการตลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่านโดยไม่จําต้องบอกกล่าว ล่วงหน้าแก่ท่าน

 

ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือส่ง ต่อแก่บุคคลภายนอก รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทพันธมิตร เพื่อประโยชน์ของท่านและของกิจการบางส่วน ดังต่อไปนี้

 

เพื่อสนับสนุนการส่งมอบบริการ, โฆษณา, ผลิตภัณฑ์, สิทธิพิเศษ, กิจกรรมด้านการตลาดที่ตรงกับความ ต้องการของท่านผ่านช่องทางส่วนบุคคลที่ท่านยินยอมให้เรา

 เพื่อวิจัย และวิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย (Social Media)

เพื่อปรับแต่งข้อเสนอ โฆษณา สิทธิพิเศษ กิจกรรมด้านการตลาด หรือเนื้อหาที่คุณสนใจ ซึ่งทางเราอาจจัด ส่งให้ท่านผ่านทางช่องทางต่างๆ ของ SB Design Square  เช่น เว็บไซต์, อีเมล, การแจ้งเตือนภายในเว็บไซต์, สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือช่องทางอื่นๆ ในอนาคต

เพื่อติดต่อผู้ใช้งานสำหรับการให้บริการ และดูแลผู้ใช้งาน หรือสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับ อนุญาตตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านยินยอมให้ทางบริษัท

 

ข้อ 3: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการทุกรายที่ได้ลงทะเบียนกับ SB Design Square  สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ โดยท่านสามารถดําเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา โดยการเชื่อมต่ออีเมล รหัสผ่าน และการเชื่อมโยงระบบโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีผู้ใช้งานของท่าน แต่การกระทำดังกล่าวอาจทําให้ท่านเสียโอกาสในการเข้าร่วมสิทธิพิเศษของเราได้

 

ข้อ 4: คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) ไอพีแอดเดรส (IP Address)

SB Design Square  อาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้

 

ทั้งนี้ คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่รวบรวมข้อมูลในคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นของผู้ใช้งาน คุกกี้ทําให้เราทราบถึงบริการหรือสินค้าที่ท่านชื่นชอบ และบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของท่าน

 

พิกเซล (Pixel) เป็นภาพขนาดเล็กเป็นส่วนหนึ่งของรหัสบนเว็บเพจ ซึ่งทำหน้าที่ต่างๆ เช่น ทำให้เซิร์ฟเวอร์อื่นสามารถวัดยอดการเข้าชมเว็บไซต์ และมักใช้เชื่อมโยงกับคุกกี้ โดยรหัสดังกล่าวจะทำการติดตามเมื่อมีการดาวน์โหลดพิกเซล (Pixel) เพื่อบ่งชี้ว่าผู้ใช้งานได้เข้าเชื่อมต่อกับจอภาพใดหรือบางส่วนของจอภาพใด

 

ด้วยการทำงานของคุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) จะทําให้ SB Design Square  สามารถจดจําผู้ใช้บริการที่ได้เคยเข้าชมเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ ของเรา เพื่อใช้ในการพัฒนาประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ รวมถึงปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ นำเสนอบริการ สิทธิพิเศษ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม หรือโฆษณาที่ตรงกับพฤติกรรมและความสนใจของผู้ใช้งาน

 

ข้อ 5: ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

SB Design Square  ขอแนะนําว่าผู้ใช้งานไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของท่านต่อบุคคลใดๆ และท่านควรออกจากระบบ (Log Off) อินเทอร์เน็ทหรือการใช้คอมพิวเตอร์เบราว์เซอร์ของท่านทุกครั้งที่เลิกใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อของท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ

 

ข้อ 6: การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

SB Design Square  อาจจะแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ทุกเวลา โดยปิดประกาศการแก้ไข เพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของเรา การใช้บริการเว็บไซต์และช่องทางอื่นของ SB Design Square  ถือเป็นการยอมรับข้อกําหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นกัน

 

ข้อ 7: ข้อมูลติดต่อกับบริษัท

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการใช้งาน และความปลอดภัยส่วนบุคคล ติดต่อ SB Design Square  ได้ที่ contactus@sbdesignsquare.com

 

Copyright Policy

SB Design Square  ขอแจ้งผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่าข้อมูล บทความ และรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์ www.sbdesignsquare.com ซึ่งทีมงาน SB Design Square  เป็นเจ้าของและผู้จัดทำ เป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

 

ดังนั้น หากผู้ใดต้องการนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูล บทความ และรูปภาพ ไปใช้หรือเผยแพร่ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงาน SB Design Square  ก่อนนำไปเผยแพร่ทุกครั้ง

 

หากพบว่ามีการนำข้อมูล บทความ และรูปภาพจากเว็บไซต์ www.sbdesignsquare.com ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายและพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ต้องการความช่วยเหลือทักแชตเลย

Live Chat With SB Design Squarex