บัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) : 5.  แลกรับเครดิตเงินคืน 15%  (เมื่อชำระแบบเต็มจำนวน)         

        รายละเอียดโปรโมชั่น : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 พฤษภาคม  2567 แลกรับเครดิตเงินคืน 15% จากคะแนนที่แลก (แลกคะแนนสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซสล์สลิป)

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และใช้คะแนน KTC FOREVER ตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับ

 

แลกรับเครดิตเงินคืน 15% : เมื่อใช้คะแนนตั้งแต่ 10,000 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป

แลกรับเครดิตเงินคืน 13% : เมื่อใช้คะแนน 1,000 – 9,999 คะแนน แต่ไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป

 

ช่องทางออนไลน์ : ส่งข้อความ SMS พิมพ์ FNP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักตามด้วยเครื่องหมาย # และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ktc.promo/sb

หมายเหตุ : ลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับ และต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการในวันเดียวกันกับที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เกิดขึ้นเท่านั้น     

เงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน

1.   รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 พฤษภาคม 2567 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น  

2.   ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 

3.   ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป โดยแจ้งรับสิทธิ์ ณ จุดชำระเงิน (หน้าร้าน) หรือลงทะเบียนโดยส่งข้อความ SMS (ช่องทางออนไลน์) โดยลงทะเบียน พิมพ์ FNP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก (แต่ไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป) ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) โดยต้องลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการรับสิทธิและภายในวันที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

4.   กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ   เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้  

5.   กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ 

6.   การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น 

7.   การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายนับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปและจะคำนวณเรียงลำดับตามวันและเวลาที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตร โดยจะคำนวณเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน

8.   เคทีซีจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่แลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC ณ จุดชำระเงิน หรือภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทินที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน

ต้องการความช่วยเหลือทักแชตเลย

Live Chat With SB Design Squarex