บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (SCB)   : เมื่อแบ่งจ่ายที่สาขา และ ช่องทางออนไลน์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 32,000 บาท**/ ท่าน /

ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย: วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 


รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 32,000 บาท 

ยอดแบ่งชำระ/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
10,000-29,999 บาท 130 บาท
30,000-54,999 บาท 450 บาท
55,000-79,999 บาท 1,000  บาท
80,000-119,999 บาท 1,600 บาท
120,000-149,999 บาท 2,600 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 4,000 บาท

 *จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 16,000 บาท/ ท่าน/วัน  หรือ 

*จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 32,000 บาท / ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

• คำนวณรับเครดิตเงินคืนสูงสุด รวมกันทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ

• ยกเว้น บัตรเครดิต CardX MY TRAVEL / SCB MY TRAVEL

ลงทะเบียน SMS  รับสิทธิ์ : ช้อปออนไลน์ พิมพ์  FMN1วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

 

เงื่อนไข *รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 32,000 บาท**

• สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดติ คารด์ เอกซ์และบัตรเครดติ ไทยพาณชิย์ ยกเว้น บัตรเครดิต CardX MY TRAVEL / SCB MY TRAVEL เมื่อใช้จ่ายแบ่งชำระกับร้านค้าที่ร่วมรายการทุกสาขา และช่องทางออนไลน์ตรงของร้านค้าที่ร่วมรายการได้แก่ CHIC REPUBLIC ทุกสาขา และช่องทางออนไลน์, Dunlopillo, Mattress City, Omazz และ LOTUS SLEEP STUDIO ทุกสาขา, Home Hub ทุกสาขา, Lunio by DreamsTown ทุกสาขา, Modernform ทุกสาขา, PASAYA Shop & Outlet, S.B. Design Square ทุกสาขา และช่องทางออนไลน์, Synda Outlet ทุกสาขา, วรีสุ ทุกสาขา และช่องทางออนไลน์กับสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ดอกเบี้ย  0% นานสูงสุด 10 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567 จะได้ รับเครดิตเงินคืนตามจำนวนที่กำหนด ดังนี้ 

• เมื่อมียอดแบ่งชำระ 10,000 - 29,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 130 บาท, ยอดแบ่งชำระ 30,000 - 54,999 บาท / เซลล์สลิป            รับเครดิตเงินคืน 450 บาท, ยอดแบ่งชำระ 55,000 – 79,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท, ยอดแบ่งชำระ 80,000 - 119,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,600 บาท, ยอดแบง่ ช าระ 120,000 - 149,999 บาท / เซลล์สลิป รับ เครดิตเงินคืน 2,600 บาท ยอดแบ่งชำระตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 4,000 บาท 

• จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16,000 บาท / ท่าน / วัน หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 32,000 บาท / ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • คำนวณยอดเครดิตเงินคืนสูงสุดต่อท่านรวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ 

• เมื่อใช้จ่ายที่สาขาร้านค้าที่ร่วมรายการ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ FMN2 เว้นวรรคตามด้วย บัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ)

 • ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับคาร์ดเอ็กซ์และธนาคาร

• สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียน SMS และมียอดแบ่งชำระ ต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กำหนด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยอดแบ่งชำระที่ไม่ถึงเงื่อนไข จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน 

• ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้

• เครดิตเงินคืน จะเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้ผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข กำหนดภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายโดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)ในรอบบัญชีถัดไป

• เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

• สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่คงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของคาร์ดเอกซ์ และธนาคารและมเคยฝ่าฝื่นและ /หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับและ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของคาร์ดเอกซ์ และธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืนทั้งนี้ คาร์ดเอกซ์ และธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติมไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฎิบัติตามระเบียนข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่คาร์ดเอกซ์และธนาคารกำหนด

 

 

เงื่อนไขรวม */**/***

• บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หมายรวมถึงบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่โอนธุรกิจไปยัง บริษัท คาร์ด เอกซ์ จากัด ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ 

• ร้านค้าที่ร่วมรายการทุกสาขากรณีที่ผู้ถือบัตร เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายมาพร้อมกันหลายรายการในช่วงเวลาเดียวกันภายใต้ร้านค้าที่ร่วมรายการทุกสาขา และช่องทางออนไลน์ทางคาร์ดเอกซ์และธนาคารจะทาการตรวจสอบตามเงื่อนไขของรายการ และมอบสิทธิพิเศษที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือบัตรที่ปฏิบัติตามเงื่อนที่บริษัท และธนาคารกาหนด• ขอสงวนสิทธิ์ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทาง คาร์ดเอกซ์ และธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต แม้ว่าผู้ถือบัตรจะชาระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทาง คาร์ดเอกซ์ และธนาคาร ก็ตาม 

• ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้า และ/หรือ ทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 

• รายการแบ่งชาระ 0% ดีจัง และรายการดีจังแบ่งชาระรายเดือน นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรฯ ตลอดระยะเวลาการแบ่งชาระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการแบ่งชาระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นสาหรับจานวนเงินแบ่งชาระคงเหลืออยู่ทั้งหมด 

• กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชาระยอดแบ่งชาระที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกาหนดแบ่งชาระผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้คาร์ดเอกซ์ และธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง ศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468 หรือศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 ก่อนวันครบกาหนดชาระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชาระยอดเงินคงค้างทั้งหมดเต็มจานวน 

• กรณีที่ผู้ถือบัตรชาระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชาระหนี้ทั้งหมดทันทีและคาร์ดเอกซ์ และธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชาระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16% ต่อปี) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกาหนด ณ ขณะนั้น 

• คาร์ดเอกซ์ และธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจาหน่าย และ/หรือ การนาเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ดังนั้น คาร์ดเอกซ์ และธนาคาร จึงขอสงวนสิทธิ ในการรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชารุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อร้านค้าจาหน่ายสินค้าได้โดยตรง 

• กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของคาร์ดเอกซ์ และธนาคาร 

•ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกาหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคาตัดสินของคาร์ดเอกซ์ ธนาคาร และร้านค้าที่ร่วมรายการเป็นที่สุด 

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468 สาหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หรือศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 สาหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ 

• ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตให้บริการโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCBX เช่นเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) 

• กรณีเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิต เสียดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เบิกถอน

 

    บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ : แบ่งชำระ 0% รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 40,000 บาท ระยะเวลาวันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565

            รายละเอียดโปรโมชั่น :

ยอดแบ่งจ่าย/ เซลล์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

30,000 – 69,999 บาท

300 บาท

70,000 – 119,999 บาท

1,200 บาท

120,000 – 199,999 บาท

2,500 บาท

ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป

5,000 บาท

 

*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท /ท่าน/เซลล์สลิป

**จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 บาท/ ท่าน ตลอดรนะยะเวลาส่งเสริมการขาย

แบ่งจ่าย > ช้อปออนไลน์ SMS ลงทะเบียน พิมพ์ SBT วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

หมายเหตุ : ลูกค้าบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M Legend ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS

เงื่อนไข

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายแบบแบ่งจ่ายที่ผ่าน sbdesignsquare.com ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565
 • เมื่อลูกค้าใช้จ่ายแบ่งจ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ SMS ลงทะเบียน พิมพ์ SBT วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565 และต้องมียอดใช้จ่ายแบบแบ่งจ่ายผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนตามจำนวนที่ธนาคารกำหนด
 • ยอดแบ่งจ่าย 30,000 – 69,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท, ยอดแบ่งจ่าย 70,000 – 199,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท, ยอดแบ่งจ่าย 120,000 – 199,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท , ยอดแบ่งจ่าย ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท/ เซลล์สลิป หรือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 บาท/ท่าน/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดผ่อนชำระต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กำหนด เมื่อผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยอดแบ่งจ่ายที่ไม่ถึงเงื่อนไขจะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน รวมทั้งยอดแบ่งจ่ายในแต่ละบัญชีบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้ผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขกำหนด ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตบัตรหลัก (Statement)
 • บริการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY หรือ SCB Call Center, ร้านค้าเช่า และรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

 

เงื่อนไขรวม

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกาหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดคงค้างทั้งหมดเต็มจำนวน
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใด ๆ กรุณาติดต่อผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการโดยตรง
 • โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการ จำนวนงวดในการแบ่งจ่ายตลอดจนเงื่อนไขการแบ่งจ่าย ณ จุดขาย หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของธนาคารก่อนทำรายการ
 • ธนาคาร และ B. Design Square มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ S.B. Design Square เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

ต้องการความช่วยเหลือทักแชตเลย

Live Chat With SB Design Squarex