บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (SCB)   : เมื่อแบ่งจ่ายที่สาขาและ ช่องทางออนไลน์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 48,000 บาท**/ ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย: วันที่ 5 มกราคม – 31 มีนาคม 2567 
รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 48,000 บาท 

ยอดแบ่งชำระ/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
10,000-29,999 บาท 150 บาท
30,000-54,999 บาท 500 บาท
55,000-119,999 บาท 1,100  บาท
80,000-119,999 2,000 บาท
120,000-149,999 บาท 3,300 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท

 *จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/ ท่าน/วัน  หรือ 

*จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 48,000 บาท / ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ลงทะเบียน SMS  รับสิทธิ์ : ช้อปออนไลน์ พิมพ์  FMN1วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

 

เงื่อนไข *รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 48,000 บาท**

• สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้นบัตรเครดิต CardX MY TRAVEL / SCB MY TRAVEL, บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท และบัตรกดเงินสด SPEEDY CASH / SCB SPEEDY CASH ทุกประเภท เมื่อใช้จ่ายแบบแบ่งชำระ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ทุกสาขา และ ช่องทางออนไลน์ตรงของร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ทุกสาขา และช่องทางออนไลน์ตรงของร้านค้าที่ร่วมรายการ กับสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ดอกเบี้ย 0% หรือดอกเบี้ยพิเศษ นานสูงสุด 10 เดือน  ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567  จะได้รับเครดิตเงินคืนตามจำนวนที่กำหนด ดังนี้

• เมื่อมียอดแบ่งชำระ 10,000 - 29,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท, ยอดแบ่งชำระ 30,000 - 54,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท, ยอดแบ่งชำระ 55,000 – 79,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,100 บาท, ยอดแบ่งชำระ 80,000 - 119,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท, ยอดแบ่งชำระ 120,000 - 149,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3,300 บาท ยอดแบ่งชำระตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท 

• จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/ ท่าน/วัน/ เซลล์สลิป หรือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 48,000 บาท/ท่าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

• เมื่อใช้จ่ายทีสาขาร้านค้าที่ร่วมรายการผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์  FMI1 และเมื่อใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ร้านค้าที่ร่วมรายการ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ FMN1 วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) 

• สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียน SMS และมียอดแบ่งชำระ ต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กำหนด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยอดแบ่งชำระที่ไม่ถึงเงื่อนไข จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน รวมทั้งยอดแบ่งชำระในแต่ละบัญชีบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้

• เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้ผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขกำหนดภายใน 90 วันทำการ หลังทำรายการ โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป 

• กรณีที่มีการลงทะเบียนและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากกว่า 1 บัตร ภายใต้ชื่อ – สกุลและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน คาร์ดเอกซ์ และธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนและมียอดใช้จ่ายสูงสุด โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

• รายการที่ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ รายการชำระเต็มจำนวน รายการดีจังแบ่งชำระรายเดือนที่ทำรายการผ่านแอป CardX/SCB EASY หรือ ศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ หรือ ศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ และรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกทุกกรณี

 

เงื่อนไขรวม */**/***

•บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หมายรวมถึงบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่โอนธุรกิจไปยัง บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

•ร้านค้าที่ร่วมรายการทุกสาขา กรณีที่ผู้ถือบัตร เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายมาพร้อมกันหลายรายการในช่วงเวลาเดียวกันภายใต้ร้านค้าที่ร่วมรายการทุกสาขาและ ช่องทางออนไลน์ทางคาร์ดเอกซ์ และ ธนาคารจะทำการตรวจสอบตามเงื่อนไขของรายการ และมอบสิทธิพิเศษที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือบัตรที่ปฏิบัติตามเงื่อนที่บริษัทและธนาคารกำหนด 

•ขอสงวนสิทธิ์ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทาง คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต แม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทาง คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร ก็ตาม 

•ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

•รายการแบ่งชำระ 0% ดีจัง และรายการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานการณ์เป็นสมาชิกบัตรฯ  ตลอดระยะเวลาการแบ่งชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการแบ่งชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นสำหรับจำนวนเงินแบ่งชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมด

•กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งชำระที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดแบ่งชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้คาร์ด เอกซ์ และธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง ศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468 หรือ ศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดเงินคงค้างทั้งหมดเต็มจำนวน

•กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและคาร์ดเอกซ์ และธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น    

•คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร จึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใด ๆ หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อร้านค้าจำหน่ายสินค้าได้โดยตรง

•กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของคาร์ดเอกซ์ และธนาคาร

•ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของคาร์ดเอกซ์ ธนาคารและร้านค้าที่ร่วมรายการเป็นที่สุด 

•สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468 สำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หรือ ศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์

•ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตให้บริการโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตให้บริการโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCBX เช่นเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

•กรณีเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิตเสียดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เบิกถอน

    บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ : แบ่งชำระ 0% รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 40,000 บาท ระยะเวลาวันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565

            รายละเอียดโปรโมชั่น :

ยอดแบ่งจ่าย/ เซลล์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

30,000 – 69,999 บาท

300 บาท

70,000 – 119,999 บาท

1,200 บาท

120,000 – 199,999 บาท

2,500 บาท

ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป

5,000 บาท

 

*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท /ท่าน/เซลล์สลิป

**จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 บาท/ ท่าน ตลอดรนะยะเวลาส่งเสริมการขาย

แบ่งจ่าย > ช้อปออนไลน์ SMS ลงทะเบียน พิมพ์ SBT วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

หมายเหตุ : ลูกค้าบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M Legend ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS

เงื่อนไข

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายแบบแบ่งจ่ายที่ผ่าน sbdesignsquare.com ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565
 • เมื่อลูกค้าใช้จ่ายแบ่งจ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ SMS ลงทะเบียน พิมพ์ SBT วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565 และต้องมียอดใช้จ่ายแบบแบ่งจ่ายผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนตามจำนวนที่ธนาคารกำหนด
 • ยอดแบ่งจ่าย 30,000 – 69,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท, ยอดแบ่งจ่าย 70,000 – 199,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท, ยอดแบ่งจ่าย 120,000 – 199,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท , ยอดแบ่งจ่าย ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท/ เซลล์สลิป หรือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 บาท/ท่าน/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดผ่อนชำระต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กำหนด เมื่อผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยอดแบ่งจ่ายที่ไม่ถึงเงื่อนไขจะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน รวมทั้งยอดแบ่งจ่ายในแต่ละบัญชีบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้ผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขกำหนด ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตบัตรหลัก (Statement)
 • บริการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY หรือ SCB Call Center, ร้านค้าเช่า และรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

 

เงื่อนไขรวม

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกาหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดคงค้างทั้งหมดเต็มจำนวน
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใด ๆ กรุณาติดต่อผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการโดยตรง
 • โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการ จำนวนงวดในการแบ่งจ่ายตลอดจนเงื่อนไขการแบ่งจ่าย ณ จุดขาย หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของธนาคารก่อนทำรายการ
 • ธนาคาร และ B. Design Square มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ S.B. Design Square เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

ต้องการความช่วยเหลือทักแชตเลย

Live Chat With SB Design Squarex