ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ
Examle : 0901234567
Examle : domain@mail.com
* เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เงื่อนไขการลงทะเบียนรับสิทธิ และการใช้ Cash Reward ของ SB Design Square

1. สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อบ้านกับไทยพาณิชย์ ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 และซื้อโครงการในกลุ่ม บมจ. แสนสิริ, บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, บมจ.เอพี (ไทยแลนด์), บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์, บมจ.ศุภาลัย. บมจ.พฤกษา เรียล เอสเตท, บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์, บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น หรือ บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์

2. ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิผ่าน QR Code ของ SB Design Square ที่ตั้งอยู่ ณ โครงการในกลุ่ม ของ บมจ. ในกลุ่ม บมจ. แสนสิริ, บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, บมจ.เอพี (ไทยแลนด์), บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์, บมจ.ศุภาลัย. บมจ.พฤกษา เรียล เอสเตท, บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์, บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น หรือ บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์

3. เมื่อลูกค้าลงทะเบียน และได้รับอนุมัติสินเชื่อบ้านกับไทยพาณิชย์ จะได้รับ Promotion Code ผ่านทาง SMS จาก SB Design Square แล้ว ให้นำ Promotion Code มาแสดงตนที่ SB Design Square ได้ทุกสาขาในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ที่ลูกค้าสะดวก เมื่อซื้อสินค้ามูลค่าทุกๆ 50,000 บาท รับบัตรส่วนลดเงินสด (Cash Reward) 7% จากยอดซื้อ เพื่อนำมาซื้อสินค้าในครั้งถัดไป

4. บัตรส่วนลดเงินสด (Cash Reward) มีอายุ 1 เดือนถัดไป นับจากวันที่ลูกค้าได้รับ บัตรส่วนลดเงินสด Cash Reward 7% จาก SB Design Square

5. บัตรส่วนลดเงินสดนี้ สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ ใน SB Design Square ได้ทุกสาขา และสามารถใช้ร่วมกับสินค้าราคาโปรโมชั่นได้ ยกเว้นสินค้า Hot Price

6. สิทธิพิเศษตามรายการส่วนลดเพื่อส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

7. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ SB Design Square กำหนด ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในความเสียหาย และ/หรือเหตุอื่นใด อันเกิดขึ้นจากสินค้าหรือการให้บริการใดๆ ของจุดให้บริการ ผู้ให้บริการ หรือบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือในสินค้าหรือการรับบริการกรุณาสอบถาม ณ จุดขายหรือจุดให้บริการ

9. โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย SB Design Square 095-364-8076 หรือ SCB Call Center 02-777-7777