ช้อปออนไลน์สุดคุ้ม กับบัตรเครดิต SCB

รายละเอียดโปรโมชั่น :

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 บาท

ยอดแบ่งชำระ/เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

300 บาท

ตั้งแต่70,000 บาทขึ้นไป

1,200 บาท

ตั้งแต่100,000 บาทขึ้นไป

2,000 บาท

ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป

5,000 บาท

**จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

** SMS ลงทะเบียน พิมพ์ SBL วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454

(ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) (ลูกค้าบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M Legend ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS)

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน 

-สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ลงทะเบียนร่วมรายการตามเงื่อนไขที่ ธนาคารกำหนดเท่านั้น โดยส่ง SMS ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
-ต้องมียอดใช้จ่ายแบบแบ่งจ่ายผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนตามจำนวนที่ธนาคารกำหนดที่ S.B. Design Square,SB Furniture, Koncept Furniture เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการช่วงเวลาดังกล่าว
-เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดผ่อนชำระต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กำหนด เมื่อผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ยอดแบ่งจ่ายที่ไม่ถึงเงื่อนไขจะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน รวมทั้งยอดแบ่งจ่ายในแต่ละบัญชีบัตรไม่สามารถนำมา
รวมกันได้
-จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท/ เซลล์สลิป หรือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 บาท/ท่าน/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
-ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้ผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขกำหนด ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตบัตรหลัก (Statement)
-รายการ Call for Dee Jung, ร้านค้าเช่า , รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณี ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

แบบชำระเต็มจำนวน

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (SCB)  :  แบบชำระเต็มจำนวนรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 50,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น

         รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 50,000 บาท

ยอดใช้จ่ายสะสม/ วัน

รับเครดิตเงินคืน

20,000 – 39,999 บาท

300 บาท

50,000 – 79,999 บาท

1,000 บาท

80,000 – 149,999 บาท

2,000 บาท

150,000 บาทขึ้นไป

4,500 บาท

**จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท /ท่าน/วัน และ

**จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

** SMS ลงทะเบียน พิมพ์ SBOวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

(ลูกค้าบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M Legend ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS)

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
- สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนที่ S.B. Design Square,SB Furniture, Koncept Furniture ทุกสาขาที่ร่วมรายการผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“บัตรเครดิต”) และลงทะเบียน SMS
ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
- ผู้ถือบัตรฯ ต้องมียอดใช้จ่ายสะสมต่อวัน และยอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนจะได้รับเครดิตเงินคืนตามจำนวนที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นรายการผ่อนชำระ SCB ดีจัง, Call For Dee Jung , ร้านค้าเช่า , รายการใช้จ่ายที่
ยกเลิกและการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณี ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
- ผู้ถือบัตรสามารถรวมยอดเงินตามเซลล์สลิปที่จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ – สกุลและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน ภายในวันเดียวกันได้ ทั้งนี้ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้
- จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท /ท่าน/วัน และจำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 บาท/ท่าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
- ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้ผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขกำหนด ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตเงินคืนไว้นใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตบัตรหลัก (Statement)

เงื่อนไขรวม
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
- ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่าย
ในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
- กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆของธนาคาร
- ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมี
ข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCB Call Center 02-777-7777

ค้นหา

{{localeTagLabel(tag)}}

แท็กแนะนำ

#{{localeTagLabel(tag)}}
ค้นหา
{{localeTagLabel(tag)}}
แท็กแนะนำ
filter กรองเฟอร์นิเจอร์
search
sort เรียงตามลำดับ
search
Loading...
{{totalProductCount | number:0}} รายการ
{{productContent.size | number:0}} รายการ

จาก SB designsquare

จาก {{productContent.totalElements}} แบรนด์

{{totalProductCount | number:0}} รายการ
{{productContent.size | number:0}} รายการ

จาก SB designsquare

จาก {{productContent.totalElements}} แบรนด์

hot prices

hot price & onTop

ประหยัดไป {{product.pricelists.discountNumber}}%   {{product.pricelists.normalPrice | number:0}} ฿

{{product.pricelists.specialPrice | number:0}} ฿

star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
{{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}

ประหยัดไป {{product.pricelists.discountNumber}}%

{{product.pricelists.normalPrice | number:0}} ฿

{{product.pricelists.specialPrice | number:0}} ฿

star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
{{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
Loading...