สิทธิพิเศษสำหรับบัตร JCB แจก E Coupon Starbucks มูลค่า 200.-*

เริ่ม 3 มกราคม 2019

ถึง 31 มีนาคม 2019

ฟรี Starbucks e-Coupon 200 บาท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต JCB ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป*

ง่ายๆ เพียงช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์แล้วจ่ายด้วยบัตรเครดิต JCB ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป

ระยะเวลากิจกรรม : เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น.

รายละเอียดของรางวัล : Starbuck e-Coupon มูลค่ารางวัลละ 200 บาท เดือนละ 1,000 รางวัล จำนวนรวม 3,000 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 600,000 บาท

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม :

-ทำรายการชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต JCB เพื่อชำระเงินค่าสินค้าให้แก่เจ้าของสินค้า ผ่าน “เว็บไซต์ที่กำหนด”

-ลูกค้าที่ทำ “รายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ ” ด้วยบัตรเครดิต JCB (เฉพาะบัตร AEON Royal Orchid Plus JCB Platinum, AEON JCB Classic, AEON JCB Gold, Krungsri JCB Platinum, KTC JCB Platinum, KTC Royal Orchid Plus JCB Platinum, KBank JCB Credit Card, AEON JCB Club Thailand, AEON JCB J-Premier Platinum, Krungsri Takashimaya JCB Platinum และ KTC Bangkok Airways JCB Platinum เท่านั้น) เพื่อชำระค่าสินค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป บนเว็บไซต์ที่กำหนด ภายในระยะเวลากิจกรรม รับ Starbuck e-Coupon มูลค่า 200 บาท จำนวน 1 รางวัล ต่อรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ 1 รายการ

-ลูกค้าที่ทำรายการสำเร็จตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ภายในระยะเวลากิจกรรมเดือนละ 1,000 อันดับแรก จะเป็นผู้ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะพิจารณาให้ลูกค้าที่ทำตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ก่อน มีสิทธิได้รับรางวัลก่อน ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิมอบของรางวัลไม่เกินจำนวน 3,000 รางวัล ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม

เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon:

-สามารถใช้ Starbucks e-Coupon ได้ที่ร้าน Starbucks ทุกสาขา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

เงื่อนไขอื่นๆ:

-ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยน เป็นเงินสด หรือสิ่งของอย่างอื่น รวมทั้ง ไม่สามารถโอนสิทธิไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้

-เงื่อนไขต่างๆ ภายใต้กิจกรรมนี้ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ค้นหา

{{localeTagLabel(tag)}}

แท็กแนะนำ

{{localeTagLabel(tag)}}