Dining Chair

Dining Chair

นอกจากใช้สำหรับนั่งรับประทานอาหารกับคนพิเศษในครอบครัวแล้ว เก้าอี้ยังให้คุณได้ใช้นั่งพักเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาในแต่ละวันของคุณให้กับคนในครอบครัวฟังอีกด้วย

เฟอร์นิเจอร์